AVG

KENNISGEVING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
In deze kennisgeving wil het bestuur van Gemengd Koor Voces Vocales Geleen en omstreken u duidelijk informeren over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens, die wij van onze leden hebben. Wij zijn hiertoe verplicht in het kader van de nieuwe Europese privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. Deze wet is sinds 25 mei 2018 van kracht.
Het bestuur doet al het mogelijke om de privacy van de leden te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met hun gegevens.
De verordening is gericht op het beschermen en voorkomen van verkeerd gebruik, c.q. misbruik van persoonsgegevens.
Voor het lidmaatschap van onze vereniging verzamelen en bewaren wij enkele noodzakelijke persoonsgegevens.
Tevens bewaren wij foto’s van bijeenkomsten, concerten en concertreizen.
Deze worden uitsluitend gebruikt voor publicatie in het ledenblad en op de website van de vereniging.
De noodzakelijke gegevens zijn:
-Volledige naam en adres
-Geboortedatum
-Man/vrouw
-Telefoongegevens
-Email adres (eventueel)
Het doel, waarvoor de gegevens zijn verstrekt:
-Contactgegevens voor het verspreiden van het ledenblad en andere informatie van het bestuur.
-Het aanvragen van subsidie bij de Gemeente Sittard-Geleen.
Bewaartermijn:
De zangvereniging Voces Vocales bewaart de persoonsgegevens niet langer dan het jaar, waarin het lidmaatschap is beëindigd.
Secretariaat:
Marianne Vencken
Tersteeglaan 6
6133 WT Sittard
k.v.k. nummer: 40189453
NL21 RABO 01705 80482
www.vocesvocales.nl
info@vocesvocales.nl
Beveiliging:
-De gegevens worden uitsluitend bewaard op de computer van de ledenadministratie.
-Alleen leden van het bestuur mogen deze gegevens inzien.
De gegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen.
-Als een datalek is vastgesteld, waarbij persoonsgegevens zijn kwijtgeraakt, dient dit binnen 72 uur gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
-Een datalek kan bijvoorbeeld zijn het kwijtraken van een UBS-stick, diefstal van een laptop of inbraak door een hacker.
Het bestuur vertrouwt erop, dat de leden van zangvereniging Voces Vocales instemmen met de bovenstaande wijze van verwerking van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens:
Leden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, die zij aan de zangvereniging Voces Vocales hebben verstrekt. Zij nemen daarvoor contact op met het bestuur.
Klachtenregeling:
-Mocht een lid een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens door zangvereniging Voces Vocales, dan vragen wij direct contact met het bestuur op te nemen.
-Een lid heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit is de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

 125 total views,  1 views today